سد شهرچای ارومیه

سد شهرچای ارومیه

طبیعت زیبای سد شهرچای ارومیه و منطقه سیلوانا

خواندن