کاخ صاحبقرانیه

به دستور ناصرالدین‌شاه قاجار بنیان شد و قصر و مکان تعیش وی گردید.

بعدها با فقدان سلسله قاجار و براندازی آن توسط پهلوی اول، این مکان محل سکونت پهلوی دوم و متعلق به دودمان پهلوی قرار گرفت.