تالاب نمردیان

تالابی در دل ریگزارها و درختان گز و مزارع جنوب ایرانشهر